1 Brukermedvirkning
Pasienter, brukere og pårørendes erfaringer må innhentes systematisk og brukes når tjenesten skal forbedres.
• Deltar pasienter, brukere og pårørende i utviklingen av tjenestene og i forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid?
• Involveres de i diskusjoner og valg av egen behandling og omsorg?
• Føler de seg hørt og behandlet med respekt?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
1.1 Deltakelse i råd og utvalg (systemnivå)