1 Brukermedvirkning
Pasienter, brukere og pårørendes erfaringer må innhentes systematisk og brukes når tjenesten skal forbedres.
• Deltar pasienter, brukere og pårørende i utviklingen av tjenestene og i forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid?
• Involveres de i diskusjoner og valg av egen behandling og omsorg?
• Føler de seg hørt og behandlet med respekt?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
1.1 Deltakelse i råd og utvalg (systemnivå)

Forrige score

Score

Brukere sitter i noen råd og utvalg. Brukere involveres i liten grad i utviklingen av tjenesten.
Brukere sitter i relevante råd og utvalg. Brukere bidrar i enkelte prosesser.
Brukere sitter i relevante råd og utvalg. Rådene har jevnlige møter og innspillene formidles videre.
Brukere sitter i alle relevante råd og utvalg. Brukere har reell påvirkningskraft og tjenesten etterspør deres synspunkter.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
1.2 Brukerundersøkelser (tjenestenivå)

Forrige score

Score

Det er planer om å innhente synspunkter fra pasienter, brukere og pårørende.
Brukerundersøkelser gjennomføres en gang iblant, men ikke systematisk. Av og til reflekterer leder og medarbeider over resultatene. Enkelte ganger fører det til forbedring.
Brukerundersøkelser gjennomføres systematisk. Resultatene brukes aktivt i forbedringsarbeid.
Brukerundersøkelser gjennomføres systematisk på alle områder. Brukere og pårørende har deltatt i utforming av spørsmålene. Resultatene blir alltid brukt til refleksjon og fører ofte til forbedringer.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
1.3 Medvirkning i forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid (tjenestenivå)

Forrige score

Score

Pasienter, brukere og pårørende er sjelden representert i forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid.
Pasienter, brukere og pårørende deltar av og til i forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid.
Det er rutiner for hvordan pasienter, brukere og pårørende skal delta i forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid, og de er likeverdige partnere.
Pasienter, brukere og pårørende deltar i valg av forbedringsområder, er med i forbedringsteamet på lik linje med helsepersonell og får opplæring og honorar for arbeidet.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
1.4 Medvirkning i egen behandling og omsorg (individnivå)

Forrige score

Score

Det er ikke systematisk informasjon om ulike behandlingsalternativer. Pasienter, brukere og pårørende inviteres sjelden med på beslutningen.
Pasienter, brukere og pårørende informeres av og til om ulike behandlingsalternativ. Pasienter, brukere og pårørende inviteres sjelden med på beslutningen.
Pasienter, brukere og pårørende informeres om ulike behandlingsalternativer. Pasienter, brukere og pårørende inviteres av og til med på beslutningen.
Pasienter, brukere og pårørende informeres alltid om ulike behandlingsalternativer. Pasienter, brukere og pårørende inviteres alltid med på beslutningen.
Forrige score
Snittscore