3 Psykologisk trygghet
Åpen, ærlig og tillitsfull kommunikasjon mellom arbeidskollegaer og med ledere gir gode resultater og er et kjennetegn ved en god arbeidsplass.
• Opplever medarbeidere at det er trygt å stille spørsmål, si fra om bekymringer og uønskede hendelser og å komme med forbedringsforslag som påvirker kvalitet og pasientsikkerhet?
• Blir de som sier fra eller rapporterer om uønskede hendelser tatt på alvor og får tilbakemeldinger fra leder?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
3.1 Trygghet for å si fra

Forrige score

Score

Det oppleves ikke trygt å melde fra om bekymringer og rapportere uønskede hendelser.
Mange medarbeidere melder fra om bekymringer og uønskede hendelser. Fortsatt opplever noen det som utrygt.
Det er kultur for å si fra om bekymringer og rapportere uønskede hendelser.
Medarbeidere opplever trygghet, tør å melde fra om bekymringer og rapportere uønskede hendelser, også hendelser de selv har vært delaktig i.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
3.2 Tilbakemelding

Forrige score

Score

Medarbeidere som melder fra om uønskede hendelser, får sjelden tilbakemelding om oppfølging av meldingen.
Medarbeidere som melder fra om uønskede hendelser, får av og til tilbakemelding på oppfølging av meldingen.
Medarbeidere som melder fra om uønskede hendelser, får tilbakemelding på oppfølging av meldingen.
Medarbeidere som melder fra om uønskede hendelser, får positiv oppmerksomhet og tilbakemelding på oppfølging av meldingen.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
3.3 Nye ideer og forslag til forbedring

Forrige score

Score

Dersom medarbeidere kommer med nye ideer eller forslag til forbedring, blir de sjelden tatt til følge.
Noen ganger fører nye ideer og forslag fra medarbeidere til forbedring.
Medarbeidere opplever ofte at nye ideer og forslag fører til forbedringer.
Ledelsen etterspør nye ideer og forslag til forbedringer. Medarbeidere blir involvert i forbedringsarbeid og opplever å bli sett.
Forrige score
Snittscore