4 Ansvarlighet
For å kunne gjennomføre sine arbeidsoppgaver på en ansvarlig måte må medarbeidere være kjent med enhetens mål, organisering, aktiviteter og rutiner.
• Har enheten systemer for å sikre forsvarlig praksis?
• Har enheten oppdaterte rutiner som legger til rette for at medarbeiderne kan utføre sine oppgaver på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte?
• Ivaretas pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere på en respektfull måte når uønskede hendelser har inntruffet?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
4.1 Systemer

Forrige score

Score

Enheten har etablert rutiner på noen områder, men det er usikkert om de etterleves.
Enheten har etablert rutiner på noen områder. Medarbeiderne har noe kunnskap om rutinene, men opplæringen er ikke satt i system.
Det er etablert rutiner for de viktigste områdene. Det er tilrettelagt for systematisk opplæring i rutinene.
Enheten har etablert rutiner som er kjent og etterleves. Medarbeiderne har tilstrekkelig kunnskap om rutiner og utfører sine oppgaver på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
4.2 Den enkeltes ansvar

Forrige score

Score

Ikke alle medarbeidere er godt nok kjent med sitt ansvar og sin rolle. Det skjer ofte at prosedyrer og rutiner ikke følges.
Medarbeidernes ansvar og roller er kjent og etterleves i noen grad. De fleste prosedyrer og rutiner følges.
Medarbeidernes ansvar og roller er kjent. Prosedyrer og rutiner etterleves.
Medarbeiderne kjenner sitt ansvarsområde og opptrer ansvarlig i sine roller. Hvis prosedyrer og rutiner ikke følges, begrunnes dette faglig og blir fulgt opp.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
4.3 Ivaretagelse av alle involverte ved uønskede hendelser

Forrige score

Score

Det er ingen rutiner for hvordan medarbeidere, pasienter, brukere og pårørende skal ivaretas. Medarbeidere opplever ofte at det blir utpekt syndebukker ved uønskede hendelser.
Det er rutiner, men etterlevelsen er svak. Medarbeidere er redde for å bli utpekt som syndebukk ved uønskede hendelser.
Rutiner er godt etablert, men følges ikke alltid. Medarbeidere opplever ikke at noen blir utpekt som syndebukk ved uønskede hendelser.
Medarbeiderne, pasienter, brukere og pårørende som er involvert i uønskede hendelser blir ivaretatt på en korrekt og respektfull måte. Ledelsen følger opp forbedring på systemnivå.
Forrige score
Snittscore