7 Kontinuerlig læring
Kontinuerlig læring i en organisasjon forutsetter at det er et godt system for melding og håndtering av avvik og uønskede hendelser.
• Utfordrer de ansatte hverandre til å se kritisk på daglig praksis og komme med forslag til forbedringer?
• Er det arenaer for systematisk refleksjon, deling av erfaringer etter avvik og uønskede hendelser samt å lære av det som går bra?
• Lærer enheten av pasienters, brukeres og pårørendes tilbakemeldinger og erfaringer?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
7.1 Systemer for å melde, analysere og forebygge

Forrige score

Score

Noen uønskede hendelser meldes, men leder lukker dem ofte uten at det iverksettes tiltak.
Leder behandler meldingene, og det fører noen ganger til forbedring. Medarbeidere får presentert oversikter over meldingene.
Leder behandler og analyserer meldingene. Sammen med medarbeiderne brukes erfaringene til forbedringer.
Leder oppfordrer medarbeidere til å melde fra. Leder og medarbeidere jobber systematisk sammen for å analysere nesten-uhell og uønskede hendelser. Erfaringene brukes aktivt til forbedring.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
7.2 Møteplasser for læring og erfaringsutveksling

Forrige score

Score

Møtene våre brukes ikke til læring av uønskede hendelser.
Medarbeidere diskuterer og lærer av nesten-uhell og uønskede hendelser, men dette er ikke satt i system.
Lederne sørger for at møter brukes både til å diskutere og lære av det som går bra, av nesten-uhell og av uønskede hendelser.
Ledere legger til rette for at medarbeidere lærer av det som går bra, av nesten-uhell og av uønskede hendelser. Medarbeidernes erfaringer etterspørres og følges opp. Enheten ser resultater av forbedringsarbeidet i hverdagen.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
7.3 Innspill fra pasienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere om forbedringer

Forrige score

Score

Det er ikke rutiner for å ta imot innspill fra pasienter, brukere, pårørende eller samarbeidspartnere.
Det er utviklet rutiner for å håndtere innspill fra pasienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere, men det er tilfeldig hvordan disse benyttes.
Innspill fra pasienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere blir tatt imot og behandlet etter gjeldende rutiner.
Innspill fra pasienter, brukere, pårørende og samarbeidspartnere etterspørres og verdsettes. Innspillene brukes i systematisk forbedringsarbeid.
Forrige score
Snittscore