2 Ledelse av pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
For å sikre pasienter og brukere riktig og god behandling og omsorg kreves det systematisk arbeid. Øverste leder må legge til rette for systematisk forbedring.
• Har ledelsen mål og uttalte forventninger til forbedringsarbeidet?
• Går leder foran som et godt eksempel og etterspør han/hun resultater?
• Tilrettelegger leder for forbedringsarbeid og læring på tvers?
Tema
Nettopp startet (1 p.)
Godt i gang (2 p.)
Kommet langt (3 p.)
Eksemplarisk (4 p.)
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
2.1 Ledelsens rolle

Forrige score

Score

Det finnes ingen klare mål for arbeid med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Ledelsen etterspør sjelden eller aldri innsats på dette området.
Ledelsen har enkelte mål for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Ledelsen etterspør iblant resultater.
Ledelsen har mål for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, følger opp og viser engasjement. Flere forbedringsprosjekter pågår og en del av disse er koordinert.
Ledelsen har tydelige mål og etterspør og bruker målinger. Det er utarbeidet en omfattende plan for forbedringsarbeidet som evalueres regelmessig.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
2.2 Prioritering og tilrettelegging

Forrige score

Score

Det er lite tid, støtte og ressurser tilgjengelig til forbedringsarbeid.
Når det etterspørres blir det vanligvis gitt støtte og ressurser til forbedringsarbeid.
Støtte og ressurser er avsatt og gis til ideutvikling og forbedringsarbeid.
Støtte og ressurser er avsatt. Ledelse på alle nivåer oppmuntrer til ideutvikling og igangsettelse av forbedrings-arbeid og etterspør resultater.
Klikk her hvis temaet ikke er relevant for dere.
2.3 Læring og deling

Forrige score

Score

Læring og deling av gode tiltak skjer svært sjelden i vår enhet.
Læring og deling av gode tiltak skjer av og til, men langt fra systematisk.
Gode tiltak spres på tvers i organisasjonen og etterspørres av ledelsen.
Ledelse på alle nivåer er engasjert i å dele og etterspørre gode tiltak på tvers i organisasjonen. De beste tiltakene får annerkjennelse.
Forrige score
Snittscore